استراتژي امام (ره) در مورد اسرائيل                 


استراتژي امام (ره) در مورد اسرائيل

 

1- لزوم ايستادگي و مقابله مسلمانان جهان با اسرائيل

  براي من يك مطلب به شكل معماست و آن اين است كه همه دول اسلاميه و ملت هاي اسلام مي دانند كه درد چيست ، مي دانند كه دستهاي اجانب در بين است كه اينها را متفرق از هم بكند ، مي بيند كه با اين تفرقه ها ضعف و نابودي نصيب آنها مي شود ، مي بينند كه دولت پوشالي اسرائيل در مقابل اسرائيل ايستاده كه اگر مسلمين مجتمع بودند هر كدام يك سطل آب به اسرائيل مي ريختند او را سيل مي برد ، معذالك در مقابل او زبون هستند ، معما اينست كه با اين كه اينها را مي دانند، چرا به علاج قطعي كه ان اتحاد و اتفاق است روي نمي آورند؟ چرا توطئه هايي كه استعمارگرها براي تضعيف آنها به كار مي برند، آنها توطئه ها را خنثي نمي كنند؟ آيا اين معما چه وقت بايد حل شود ؟ و پيش كي بايد حل بشود؟ اين توطئه ها را كي بايد خنثي كند غير از دولت هاي اسلام و ملت هاي مسلمين ؟ اين معمايي است كه شما اگر جوابي داريد و حل كرديد ، اين معما را به ما هم تذكر بدهيد.

بيانات امام خميني (ره) در ديدار با وزير خارجه سوريه ، صحيفه نور ،ج 8 ،25//58 ، ص 236 - 235

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

2- لزوم پشتيباني از مجاهدين فلسطيني و مبارزه با صهيونيزم و اسرائيل

اختلاف نظر و مزدوري بعضي سران كشورهاي اسلامي ، به هفتصد ميليون مسلمان ، علي رغم معادن و ثروت ها و امكانات طبيعي شان ، فرصت و امكان كوتاه كردن دست استعمار و صهيونيسم و محدود كردن نفوذ بيگانگان را نمي دهد، خودخواهي و دست نشاندگي و تسليم بعضي دولتهاي عربي در بلاد نفوذ بيگانگان ، مانع اين مي شود كه دهها ميليون عرب بتوانند سرزمين فلسطين را از اشغال و غصب اسرائيل برهانند. همه بايد بدانند كه هدف دولتهاي بزرگ از ايجاد اسرائيل تنها با اشغال فلسطين پايان نمي پذيرد ، آنها در اين نقشه اند كه (پناه بر خدا ) تمامي كشورهاي عربي را به همان سرنوشت فلسطين دچار كنند و امروزه ما ناظر جهاد مبارزين فلسطيني در راه سپردن سرنوشت فلسطين به فلسطيني ها هستيم ، ناظر مجاهداني هستيم كه جان بر كف به جهاد قهرمانانه عليه اشغال و تجاوز و در راه آزادي فلسطين و سرزمين هاي اشغال شده بپا خاسته اند، ناظرآنچه كه ديروز دست نشاندگان استعمار در اردن و امروز در لبنان بر سر اين مجاهدان آوردند ، ناظر تبليغات و توطئه هايي كه عليه آنان به آنجا مختلف همگي به تحريك و به دست گماشتگان استعمار و به منظور جدا كردن گروههاي مسلمان از مبارزان فلسطيني و به خاطر بيرون كردن مبارزه از مناطق سوق الجيشي (كه موقعيت مناسبي براي ضربه به قواي اسرائيل و صهيونيسم اين دشمن غاصب دارد) انجام مي گيرد هستيم .

پيام امام خميني (ره ) به پشتيباني از فلسطين ، صحيفه نور ، ج1، صص 192 - 194، 19/8/51

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3- لزوم مبارزه با همه مسلمانان بر عليه اسرائيل

امروز قبله اول مسلمين ، به دست اسرائيل اين غده سرطاني خاورميانه افتاده است . امروز برادران فلسطيني و لبناني عزيز ما را با تمام قدرت مي كوبد و به خاك و خون مي كشد . امروز اسرائيل با تمام وسايل شيطاني تفرقه افكني مي كند . بر هر مسلماني لازم است كه خود را عليه اسرائيل مجهز كند.(1)

وقتي يك ميليارد جمعيت فرياد كرد اسرائيل نمي تواند ، از همان فريادش مي ترسد . اگر همه مسلمين كه در دنيا هستند الان هستند كه قريب يك ميليارد هستند اگر در روز قدس همه بيرون بيايند از خانه ، فرياد بكنند مرگ بر آمريكا و مرگ بر اسرائيل و مرگ بر شوروي ، همين قول مرگ بر شوروي براي آنها مرگ مي آورد. جمعيتشان يك ميليارد ، ذخايرشان اين همه زياد كه همه دولت ها محتاج به ذخاير شما هستند معذالك شما را وادار مي كنند با هم مختلف باشيد اختلاف كنيد و ذخايرتان را ما ببريم و هيچ كدام صحبت نكنيد .

بيانات امام به مناسبت روز جهاني قدس ، صحيفه نور ، ج 12 ، ص 276 ، 15/5/59

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  4- لزوم مبارزه با فلسفه وجودي اسرائيل در منطقه

  آنچه كه موجب تاسف بسيار است كه ابر قدرت ها به ويژه آمريكا با فريب صدام با هجوم به كشور ما ، دولت مقتدر ايران را سرگرم دفاع از كشور خود نمود تا مجال به اسرائيل غاصب تبهكار دهد تا به نقشه شوم خود كه تشكيل اسرائيل بزرگ كه از نيل تا فرات است اقدام نمايد.

صحيفه نور ، ج 18، 31/2/62

امروز اسرائيل و دوست صميمي اش مصر ، در منطقه، در فكر ايجاد يك هسته مركزي براي نابودي مسلمان ها و ارزش هاي عالي فكري آنها مي باشند ، اخيرا عراق و بعضي سران كشورهاي منطقه هم با اين طرح موافقت نموده اند . من نزديك به بيست سال است خطر صهيونيسم بين الملل را گوشزد نموده ام و امروز خطر آن را براي تمامي انقلابات آزاديبخش جهان و انقلاب اخير اسلامي ايران نه تنها كمتر از گذشته نمي دانم كه امروز اين زالوهاي جهانخوار با فنون مختلف براي شكست مستضعفان جهان قيام و اقدام نموده اند. ملت ما و ملل آزاد جهان بايد در مقابل اين دسيسه هاي خطرناك با شجاعت و آگاهي ايستادگي نمايند.

صحيفه نور ، ج 14، ص 63، 22/11/59

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  5- لزوم خطر اسرائيل متوجه همه خاورميانه و سرزمين هاي اسلامي است.

سران كشورهاي اسلامي بايد توجه داشته باشند كه اين جرثومه فساد را كه در قلب كشورهاي اسلامي گماشته اند تنها براي سركوبي ملت عرب نمي باشد بلكه خطر و ضرر آن متوجه همه خاورميانه است . نقشه ، استيلا و سيطره صهيونيسم بر دنياي اسلام و استعمار بيشتر سرزمين هاي زرخيز و منابع سرشار كشورهاي اسلامي مي باشد و فقط با فداكاري ، پايداري و اتحاد دولت هاي اسلامي مي توان از شر اين كابوس سياه استعمار رهايي يافت و اگر دولتي در اين امر حياتي كه براي اسلام پيش آمده كوتاهي كرد بر ديگر دولت هاي اسلامي لازم است كه با توبيخ و تهديد و قطع روابط او را وادار به همراهي كنند. دولت هاي ممالك نفت خيز اسلامي لازم است از نفت و ديگر امكاناتي كه در اختيار دارند به عنوان حربه عليه سرائيل و استعمارگران استفاده كرده از فروش نفت به آن دولت هايي كه به اسرائيل كمك مي كنند خودداري ورزند.

پيام امام به دول اسلامي ، صحيفه نور، ج1،ص 9.2، 16/8/52

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  6- لزوم براندازي و محور اسرائيل در منطقه

قبلا هم تذكر دادهام كه دولت غاصب اسرائيل با هدف هايي كه دارد براي اسلام و ممالك مسلمين خطر عظيم دارد و خوف آن است كه اگر مسلمين به آنها مهلت دهند، فرصت از دست برود و جلوگيري از آنها امكان پذير نشود و چون احتمال خطر متوجه به اساس اسلام است لازم است بر دول اسلامي بخصوص و بر ساير مسلمين عموما كه رفع اين ماده فساد را به هر نحو كه امكان دارد بنمايند و از كمك به مدافعين كوتاهي نكنند و جايز است از محل زكوات و ساير صدقات در اين امر مهم حياتي صرف نمايند.

پاسخ امام خميني به گروهي از فدائيان ، صحيفه نور ، ج 1 ، 4/6/47 ،صص 45-144

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7- تحريم اسرائيل

شما از خواب هايي كه براي اين كشورها ديده اند اطلاع نداريد ، اينجانب كرارا خطر دولت اسرائيل و عمال آن را به ملت گوشزد كردم كه بايد مقاومت منفي كنند و از معاملات با آنها احتراز جويند.

تلگراف امام ، صحيفه نور ، ج 1 ، ص 155، مرداد 1349

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8- خطري كه از سوي اسرائيل در منطقه مشاهده مي شود.

آقايان بايد توجه فرمايند كه بسياري از پست هاي حساس به دست اين فرقه (بهايي ها) است كه حقيقتا عمال اسرائيل هستند. خطر اسرائيل براي اسلام و ايران بسيار نزديك است و پيمان با اسرائيل در مقابل دول اسلامي يا بسته شده يا مي شود. لازم است علماي اعلام و خطباي محترم ، ساير طبقات را آگاه فرمايند كه در موقعش بتوانيم جلوگيري كنيم . امروز روزي نيست كه به سيره سلف صالح بتوان رفتار كرد ، با سكوت و كناره گيري همه چيز را از دست خواهيم داد.

پاسخ به علماي يزد، صحيفه نور، ج 1 ، ص 244، ارديبهشت 42

 

 

 

 تعداد بازدید:  2791
Skip Navigation Links
زندگینامهزندگینامهExpand زندگینامه
کتابشناسیکتابشناسی
مقالاتمقالات
آثار امام خمینیآثار امام خمینیExpand آثار امام خمینی
اشعار اماماشعار امامExpand اشعار امام
مستنداتمستنداتExpand مستندات
اشعار درباره اماماشعار درباره امامExpand اشعار درباره امام
خاطراتخاطراتExpand خاطرات
بیاناتبیاناتExpand بیانات
امام از نگاه جهانامام از نگاه جهانExpand امام از نگاه جهان
آثار درباره امام آثار درباره امام Expand آثار درباره امام

 

 

سایر پایگاه ها