بعض احكام معاملات‏                 

بعض احكام معاملات‏

س 71- يك قالى هفتصد تومانى را با هزار تومان پول فروختن به دو هزار تومان كه شش ماه ديگر بدهند چگونه است؟

ج باطل است.

س 72- يك چك نهصد تومانى نقد را فروختن به يك چك هزار تومانى يك ماهه چگونه است؟

ج باطل است.

س 73- اگر به قرض ربايى جدى ملكى را خريد و پس از چند سال از منافع كسب قرض را پرداخت آيا مالك آن ملك مى‏شود يا نه؟

ج مالك ملك مى‏شود.

س 74- قراردادى كه بين ارباب حاجت و دلالها به نام قولنامه معمول است و مبلغى را معين مى‏كنند كه هر يك از طرفين حاضر به معامله نشد آن مبلغ را به ديگرى بپردازد آيا لازم الوفاء است اين گونه قرارداد يا نه؟

ج لازم الوفاء نيست مگر اين كه در زمان نوشتن قولنامه معامله واقع شود و شرط مزبور در ضمن آن قيد گردد.

س 75- اگر كسى از طرف متولى مغازه‏اى را در ملكى كه به نام مسجد واگذار شده است ساختمان نمود به قرار اين كه پنج سال خودش در آن مغازه كسب كند اكنون بعد از پنج سال سرقفلى مغازه مال كى است؟

ج مال مسجد است.
Share |
تعداد بازدید:  2736
Skip Navigation Links
زندگینامهزندگینامهExpand زندگینامه
کتابشناسیکتابشناسی
مقالاتمقالات
آثار امام خمینیآثار امام خمینیExpand آثار امام خمینی
اشعار اماماشعار امامExpand اشعار امام
مستنداتمستنداتExpand مستندات
اشعار درباره اماماشعار درباره امامExpand اشعار درباره امام
خاطراتخاطراتExpand خاطرات
بیاناتبیاناتExpand بیانات
امام از نگاه جهانامام از نگاه جهانExpand امام از نگاه جهان
آثار درباره امام آثار درباره امام Expand آثار درباره امام

 

 

سایر پایگاه ها